ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. 

ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ นำโดยนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของ ศกช. โดยให้เจ้าหน้าที่ ศกช. ที่มาปฏิบัติงานหมุนเวียนกันทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน