การประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าข้าว

การประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าข้าว 

     วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าข้าว

ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. เป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดย

นางนุชพัธ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ร่วมให้ข้อคิดเห็นการนำเสนอแดชบอร์บอร์ด (Dashboard) สินค้าข้าว