การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาตินำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนฯ  ต่อไป