การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวเลขประมาณการผลผลิต และระบบติดตามเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย, ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวเลขประมาณการผลผลิต ระบบติดตามเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านระบบ zoom เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงวิธีการนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงการประมาณการผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรรายจังหวัด เพื่อนำไปสู่การคำนวณดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร การรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัด รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลแบบสรุปในมุมมองต่าง ๆ (Dashboard) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ