สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา สศก. (กลุ่มวันสุข) ครั้งที่ 4

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา สศก. (กลุ่มวันสุข) ครั้งที่ 4

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มวันสุข) ครั้งที่ 4 เรื่อง “Big Data กับการทำเกษตรกรรมในอนาคต” ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของบุคลากรร่วมกันต่อไป