แนวทางการป้องกันการทุจริต คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

แนวทางการป้องกันการทุจริต คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

ด้วยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการส่งเสริมแนวทางการป้องกัน

การทุจริต คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ยึดถือและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ด้านความโปร่งใส การบริหารงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

2. ด้านความพร้อมรับผิด บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและพร้อมรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมการทำงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริตในตนเอง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีค่านิยมร่วมในการต่อต้าน

การทุจริต

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

6. ด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีการประกาศ เผยแพร่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

ปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักรู้เพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564