วัฒนธรรมองค์การของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัฒนธรรมองค์การของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สัญลักษณ์ในรูปแบบของ “กังหันลมกำลังหมุน มีคำว่า “HOPE” เป็นก้าน”

มีใบพัดทั้ง 4 ด้าน คือ

1. มีคุณธรรม (Honesty) แทนด้วยสีน้ำเงิน เป็นสีแห่งความเงียบสงบ ให้เกิดความหนักแน่นมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

2. รับผิดชอบร่วมกัน (Ownership) แทนด้วยสีส้ม เป็นสีที่กระตุ้นให้อยากทำงานและมีความรับผิดชอบในงานนั้น

3. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Prompt to change) แทนด้วยสีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความร่าเริง ปราดเปรียว สดใส ขจัดความวิตกกังวล ทำให้ง่ายต่อการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน

4. สร้างสรรค์ (Establish) แทนด้วยสีเขียว เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสบายตา กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ประยุกต์ใช้หรือสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติงานได้

จากใบพัดทั้ง 4 สี จะไล่เฉดสีจากจุดศูนย์กลางของใบพัดไปยังปลายใบพัด โดยไล่สีจากสีอ่อนไปยัง สีเข้ม แสดงถึงการเริ่มต้นการปฏิบัติงานด้วยความค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ไต่ระดับเหมือนเฉดสี แต่ละใบพัดที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน จะขาดใบพัดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ มิเช่นนั้น กังหันลมก็จะหมุนได้ไม่เต็มที่หรือไม่หมุนเลย

ทั้งนี้ รูปกังหันกำลังหมุน จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การที่จะต้องดำเนินการหรือขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา จะต้องผสานกำลังให้กัน ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ขับเคลื่อนได้ตลอดไป