การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 3/2564

     วันที่ 19 เมษายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 3/2564  ผ่านระบบออนไลน์ Application zoom ณ ห้องประชุมเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม  พร้อมด้วย ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  และ ดร.กาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ตลอดจนการ บริหารจัดการผลไม้ กรณีสินค้าทุเรียน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์