ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก และสุโขทัย เพื่อรวบรวมข้อมูล เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย