การประชุมหารือการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big Data)

           วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อม ด้วยนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ประชุมหารือการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big Data) ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรรวมถึงฐานข้อมูลผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big Data) ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร