การลงพื้นที่แนะนำการใช้งานระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัด

     ลงพื้นที่แนะนำการใช้งานระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัด

     ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรและส่วนงานบริการข้อมูล ลงพื้นที่แนะนำการใช้งานระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัด ที่ สศก. ร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทย ให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 2 7 และ 12  ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้มีการหารือร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อรรถชัย จินตะเวช สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  ร่วมกันพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจฯ ต่อไป