ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจำปี 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ เรียบร้อย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 42 ปี โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  5 ส สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร