การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

     การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

     นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู สระบุรี และสระแก้ว และ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และน่าน เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยการประสานเข้าพบหารือเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด  และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา