การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564

การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564


     วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม 2

อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้า

ของผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ศกช.