การประชุมหารือ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

     การประชุมหารือ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับนายอนุรัตน์ ศฤงคารภาษิต ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นางสาวโสธรัตน์ อินสว่าง ผู้อำนวยการส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยที่ประชุมได้หารือในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ และโครงการระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัด ทั้งนี้ ได้ปรึกษาข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สำหรับใช้เพื่อพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ด้านการเกษตร ต่อไป