ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้แนวคิด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean OAE)” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร