การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่5/2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม 1

อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้า

ของผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ศกช.