การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งขาติและสภาเกษตรกรแห่งชาติ

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งขาติและสภาเกษตรกรแห่งชาติ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม ผู้อำนวยการส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร เป็นผู้แทนของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าหารือร่วมกับ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเกษตร เพื่อรองรับการดำเนินการและการให้บริการด้าน Big Data แก่ทุกภาคส่วน ณ สภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 9.30 น. – 11.00 น.