รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

     รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

     วันที่ 26 มกราคม 2564 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวกาญนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับนายโชคชัย สิงหเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและวิจัย การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อกำหนดแนวทาง/ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรในอนาคต  เพื่อวางแผนในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรในแต่ละภูมิภาคที่จะดำเนินโครงการ "บ้านเคหะสุขประชา" ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร