การประชุมหารือ เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ครั้งที่ 3/2563

การประชุมหารือ  เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินการต่อไป