รายละเอียด

การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ