การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีนายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็นประธานการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร