รายละเอียด

พิธีลงนาม MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ 10 กระทรวง