พิธีลงนาม MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ 10 กระทรวง

             วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

            ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

          ในการนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้บริหาร 9 กระทรวง (8 กระทรวง และ 1 หน่วยงานในกำกับดูแลสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

          ทั้งนี้ พิธีลงนาม mou ดังกล่าว นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรก ในการขับเคลื่อน Big Data ด้านการเกษตรของประเทศร่วมกันทั้ง 10 กระทรวง