ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

main-image
image

เดือนสิงหาคม 2563

1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 133.19 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.21 จากเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 131.59 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ลำไย และไก่เนื้อ ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 (ที่อยู่ระดับ 105.16) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.66 โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มังคุด และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และสุกร2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 136.81 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.75 จากเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 126.97

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 (ที่อยู่ระดับ 132.99) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.87


2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562

สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐและความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจคมนาคม ประกอบกับปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการแปรรูปจากการขยายตัวของการผลิตถุงมือยางและยางยืด
- ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตจากภาคใต้ออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับบางพื้นที่ในภาคใต้มีฝนตก ทำให้มีเชื้อราและหนอนเจาะทุเรียน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ลำไย ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่คุณภาพไม่ตรงความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ในช่วงติดดอก ประกอบกับในช่วงเก็บเกี่ยวเกิดฝนตกชุก ทำให้ผลแตกและร่วง
- ไก่เนื้อ ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการบริโภค

2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เป็นผลจากความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น จากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ประกอบกับผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันการรับซื้อและปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้น
- สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประกอบกับความต้องการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุกรในราคาถูกอย่างต่อเนื่อง

สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- มังคุด ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของตลาด (ขาดน้ำ ลูกเล็ก)
- กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลง เนื่องจากความต้องการบริโภคในประเทศชะลอตัว จากภาคการท่องเที่ยวซบเซาในช่วงฤดูฝน รวมทั้งเกษตรกรเร่งจับกุ้งออกจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากฝนที่ตกหนัก3. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 182.21 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.06 จากเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 167.08 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.75 และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.214. สรุป

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนสิงหาคม 2563 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.75 เช่นเดียวกันกับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.21 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.06 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562

ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (% YoY)

  2561 2562 2563
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 สิงหาคม
ผลผลิตสินค้าเกษตร 8.75 14.10 2.10 0.01 -13.90 -5.07 1.21
ราคาสินค้าเกษตร -11.93 -5.40 -0.73 2.38 8.84 -1.37 7.75
รายได้เกษตรกร -4.22 7.94 1.36 2.39 -6.29 -6.37 9.06

หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
• รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนกันยายน 2563
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 27 ตุลาคม 2563 •