ผลกระทบภาวะฝนแล้ง / ฝนทิ้งช่วง และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร


ผลกระทบภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ระดับน้ำในเขื่อนณวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีปริมาตรน้ำใช้การได้ในเขื่อนทั้งประเทศ 8,432 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 5,541 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นการลดลงในแทบทุกภาคของประเทศ
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 8/2563 เพื่อติดตามสภาพอากาศและสถานนะการณ์น้ำ รวมถึงการยุติสถานการณ์ภัยแล้งรวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2563 พิจารณาผลการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปี 2563 ซึ่งผลกระทบจากภัยแล้งปี 2562 ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรลดลงและสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรจะดีขึ้นตามลำดับ


   บทวิเคราะห์ผลกระทบภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ดาวน์โหลด