ผลกระทบภัยแล้งต่อภาคการเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

     ผลกระทบภัยแล้งต่อภาคการเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ได้ประมาณการมูลค่าความเสียหายจากกรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิงดังกล่าว โดยคาดการณ์พืชที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในแต่ละภูมิภาค จากการรายงานพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร สามารถประมาณการมูลค่าความเสียหาย คิดเป็น 8,824.79 ล้านบาท เมื่อพิจารณาโดยแยกตามภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบมากที่สุด มูลค่าความเสียหาย 3,652.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.39 ของมูลค่าความเสียหายรวม รองลงมา คือ ภาคเหนือ มูลค่าความเสียหาย 2,801.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.74 ของมูลค่าความเสียหายรวม

     มาตรการและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการดาเนินงานตามแผนป้องกันภัยและเผชิญเหตุภัยแล้ง ด้านการเกษตร ปี 2562/63

1. การป้องกันและลดผลกระทบ ได้แก่ การสร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยงของ 77 จังหวัด เช่น การติดตามสถานการณ์น้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน การส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อย เป็นต้น

2. การเตรียมความพร้อม เช่น การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ) การส้ารองเสบียงสัตว์ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น

3. การเผชิญเหตุ เช่น การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ การเกษตร การสนับสนุนเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการด้านการดุแลสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำ การเลี้ยงสัตว์ การเฝ้าระวังโรคพืชและโรคสัตว์ รวมถึงดูแลสุขภาพสัตว์ เป็นต้น

4. การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม เช่น ประเมินมูลค่าความเสียหายในภาคการเกษตรจากภัยพิบัติ โครงการสนับสนุนเงินกู้ แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ช่วยเหลือสหกรณ์ และสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ และการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสาคัญและจำเป็นเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เร่งรัดดาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถดารงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ ซึ่งสรุปผลการดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562/63

1. ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. จัดท้าแผนการจัดสรรน้้าของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63

3. จัดท้าแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ทั้งประเทศ จ้านวน 7.21 ล้านไร่

4. การปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

5. ด้าเนินการโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้้า

6. ส้ารวจพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำทุกสัปดาห์

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563   1. ผลกระทบภัยแล้งต่อภาคเกษตรและมาตรการช่ว ดาวน์โหลด
   2. in-fo ผลกระทบภัยแล้งต่อภาคเกษตรและมาตรการช ดาวน์โหลด