“เยียวยาเกษตรกลุ่ม3” อธิบกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งข่าวดี เผย มีข้อมูล 7.41 หมื่นราย เป็นใครบ้าง เช็กสิทธิ์ ได้เลย รับเงินหมื่นห้า!

เยียวยาเกษตรกลุ่ม3” อธิบกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งข่าวดี เผย มีข้อมูล 7.41 หมื่นราย เป็นใครบ้าง เช็กสิทธิ์ ได้เลย รับเงินหมื่นห้า!

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเยียวยาเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

เกษตรกรที่สิทธิ์รับเงินเยียวยา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกลุ่มที่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ล้านราย และ กลุ่ม 3 เป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พฤษภคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 2563  ล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า  สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิจะได้รับการเงินช่วยเหลือตามโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้น

เกษตรกรกลุ่ม3 จำนวน 74,131 คน ที่รับเงินเยียวยาเกษตรกรตามขั้นตอนนี้ เปิดตรวจสอบสิทธิ์แรกที่ทุกท่านควรต้องทำคือ มี 3 ช่องทาง เปิดตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตร มี 3 ช่องทาง ก็ได้แก่ 1. เข้าไปที่เว็บ FARMBOOK บ้าง เช็กสิทธิ์ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล” หรือ  www.moac.go.th จากนั้นก็กรอกเลขบัตรประชาชน

สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถเข้าไปได้ที่ FARMBOOK  จะขึ้นว่า “การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ให้ทุกท่าน ตรวจสอบ "บัญชีธนาคาร ธกส" ว่า บัญชี ธกส ที่ท่านถืออยู่ ชื่อ-สกุล ตรงกับชื่อหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่ ถ้าไม่ตรง ต้องเปิดบัญชีที่ตรงกัน "เท่านั้น" ใครไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่มี ธนาคารอื่นเข้าไปกรอกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  ตรวจสอบว่าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต (ธ.ก.ส.) ตรงกันหรือไม่

ทั้งนี้เกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท  จะต้องไม่เป็นข้าราชการ,ข้าราชการบำนาญ และไม่ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน หรือ เกษตรกรที่มีประกันสังคม ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนกำหนด ว่าใครจะมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้รับเงิน "เยียวยาเกษตรกร"  ก็คือ คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งคณะกรรมการได้ออกหลักเกณฑ์มาแล้วเสนอเข้า ครม.เห็นชอบ นี่คือที่มา

 

https://bit.ly/2CX9LMo