รายละเอียด

ส.ป.ก. รับลูกเกษตรกร ออก 3 มาตรการเยียวยาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งลดภาระหนี้สิน หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พร้อมดันขายสินค้าเกษตร