“ ย่าวยาเกษตรกร” ปลัดเกษตรฯ สั่งตาม "เกษตรกร" กว่า 2.8 แสนรายได้เงินด่วน!

     คลิก www. เยียวยาเกษตรกร. co.th  ตรวจสอบการโอนเงินปลัดเกษตรฯ มีเกษตรกรกว่า 2.8 แสนรายที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสูงสุด 30 ราย

     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานความก้าวหน้าเหนื่อยล้าเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการประชุมคณะกรรมการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 3/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาการขออนุญาตให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (สศก.) ได้รับรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการรับเงินเหนื่อยล้าแล้วจำนวน 7.59 ล้านรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 (2 ชุด) จำนวน 6,763,995 รายการ กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 1) จำนวน 828,711 ราย

     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) ได้รับการโอนเงินเหนื่อยหน่ายเกษตรกรผ่าน www. เหนื่อยล้าเกษตรกร. com ตรวจสอบการโอนเงินด่วน ให้เกษตรกรในเดือนพฤษภาคมจำนวน 7,145,330 เงินเป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาทรายเดือนเงิน 1,999,968 ราย เป็นเงินจำนวน 9,999.84 ล้านบาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (รอแจ้งเพิ่มเติม) จำนวน 0.47 ล้านราย (กลุ่มที่ 2) จำนวน 0.16 ล้านราย, กลุ่มที่ 3 จำนวน 0.12 ล้านรายได้จากการประมาณ 0.19 ล้าน ราย)

     ในส่วนของการโอนเงินเหนื่อยยาาเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้นั้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจ่ายเงินเหนื่อยล้าาเกษตรกรอีกจำนวน 132,905 ราย

2. การโอนเงินย่าวยาเกษตรกร ผ่าน www. เยียวยาเกษตรกร. co.th  ยังไม่ได้รับการพิจารณาบัญชีกระแสรายวันไม่พบบัญชี / บัญชีไม่ถูกต้องจำนวน 165,769 รายการและ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินจำนวน 148,702 รายได้รับสสก. ได้รับข้อมูลเกษตรกรที่พบข้อผิดพลาดทั้ง 7 หน่วยงาน ค่าธรรมเนียมครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินกู้ยืมสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ยืมในสภาการประชุมครั้งที่ ที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563 โดยอนุมัติให้สศก. การช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการบริจาคให้กับเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือและยังไม่สามารถจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรจำนวน137,093 เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

     สำหรับการดำเนินการเหนื่อยหน่ายเกษตรกร ยังคงอยู่ภายใต้กรอบจำนวนและจำนวนเกษตรกรรวมกันไม่เกิน 10 ล้านรายได้ตามมติครม. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และเห็นชอบขยายระยะเวลาการชำระเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อโคโรนา 2019 พร้อมทั้งประทานให้ สศก. ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จำนวนประมาณ 120,000 รายได้และเร่งตรวจสอบซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเหนื่อยล้าผลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอให้ครม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

      นอกจากนี้ที่ประชุมยังสรุปรายงานการขอคืนเงินผ่อนผันเกษตรกรวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 44 รายการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงเกษตร 1 รายการกรมปศุสัตว์ 10 รายกรมส่งเสริมการเกษตร 30 รายการและการยางแห่งชาติ 3 ราย