รายละเอียด

ศูนย์ประสานงานและเฝ้าระวัง ผลกระทบสินค้าเกษตรจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)