Farm D

main-image
image

ฟาร์ม D

แอพพลิเคชั่น (Application) ชื่อ "ฟาร์ม D" มีความหมาย คือ การออกแบบฟาร์ม ซึ่งต่อไปเกษตรกรจะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตนเองผ่าน Smart phone

  • ฟาร์ม?

    ที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์ทำการเกษตร

  • "D"?

    design หรือการออกแบบ เมื่อรวมความหมายแล้วแอพพลิเคชั่น

image
image
image
image