ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

National Agricultural Big Data Center

แอพพลิเคชั่น

ฟาร์ม D

คือ การออกแบบฟาร์ม ซึ่งต่อไปเกษตรกร
จะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตนเองผ่าน Smart phone

  • ฟาร์ม : ที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์ทำการเกษตร
  • D : design หรือการออกแบบ เมื่อรวมความหมายแล้วแอพพลิเคชั่น
  • แอพพลิเคชั่นเพื่อฟาร์มที่สมบูรณ์

ราคา Farm

รายงานและติดตามราคาสินค้าการเกษตรที่เกษตรขายได้แต่ละช่วงเวลาที่เกษตรกรขายได้ เพื่อติดตามสถานการณ์

  • วางแผนการทำการเกษตรได้ง่าย
  • เห็นต้นทุนของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดที่เลือก
  • ช่วยตัดสินใจในการทำกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ถือครอง

หน่วยงานร่วมลงนาม MOU

-----

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-----

หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-----

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

main-image
image