• ข่าวสาร

  VTR แนะนำศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

  การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 2/2562

  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ หรือ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
  • การจัดทําข้อมูลทุกชนิดด้านการเกษตร
  • เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกษตรของกระทรวง

  แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D"
  แอพพลิเคชั่น "ราคา Farm"

  รายงานข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ข้อมูลวันที่ 28 มิถุนายน 2563
  • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
   จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
   7,941,904
   ครัวเรือน
  • จำนวนเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียน
   จำนวนเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียน
   8,886,209
   ครัวเรือน
  • ผู้ปลูกพืช
   ผู้ปลูกพืช
   4,669,146
   ครัวเรือน
  • เลี้ยงสัตว์
   เลี้ยงสัตว์
   763,524
   ครัวเรือน
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   58,219
   ครัวเรือน
  • ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
   ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
   1,986,173
   ครัวเรือน
  • ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   255,451
   ครัวเรือน
  • เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   14,550
   ครัวเรือน
  • ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   194,841
   ครัวเรือน

  ศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบสินค้าเกษตรจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (COVID 2019)


  หน่วยงานในสังกัด

  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  กรมวิชาการเกษตร

  กรมการข้าว

  กรมประมง

  กรมหม่อนไหม

  กรมปศุสัตว์

  กรมชลประทาน

  กรมพัฒนาที่ดิน

  กรมส่งเสริมการเกษตร

  กรมส่งเสริมสหกรณ์

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.)

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

  องค์การสะพานปลา

  การยางแห่งประเทศไทย(ก.ย.พ.)

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานเกษตรและหสกรณ์จังหวัด
  ภาคเหนือ

  จังหวัดกำแพงเพชร

  จังหวัดตาก

  จังหวัดนครสวรรค์

  จังหวัดน่าน

  จังหวัดพะเยา

  จังหวัดพิจิตร

  จังหวัดพิษณุโลก

  จังหวัดลำปาง

  จังหวัดลำพูน

  จังหวัดสุโขทัย

  จังหวัดอุตรดิตถ์

  จังหวัดอุทัยธานี

  จังหวัดเชียงราย

  จังหวัดเชียงใหม่

  จังหวัดเพชรบูรณ์

  จังหวัดแพร่

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  จังหวัดกาฬสินธุ์

  จังหวัดขอนแก่น

  จังหวัดชัยภูมิ

  จังหวัดนครพนม

  จังหวัดนครราชสีมา

  จังหวัดบึงกาฬ

  จังหวัดบุรีรัมย์

  จังหวัดมหาสารคาม

  จังหวัดมุกดาหาร

  จังหวัดยโสธร

  จังหวัดร้อยเอ็ด

  จังหวัดศรีสะเกษ

  จังหวัดสกลนคร

  จังหวัดสุรินทร์

  จังหวัดหนองคาย

  จังหวัดหนองบัวลำภู

  จังหวัดอำนาจเจริญ

  จังหวัดอุดรธานี

  จังหวัดอุบลราชธานี

  จังหวัดเลย

  ภาคกลาง

  จังหวัดกาญจนบุรี

  จังหวัดชัยนาท

  จังหวัดนครนายก

  จังหวัดนครปฐม

  จังหวัดนนทบุรี

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  จังหวัดราชบุรี

  จังหวัดลพบุรี

  จังหวัดสมุทรปราการ

  จังหวัดสมุทรสงคราม

  จังหวัดสมุทรสาคร

  จังหวัดสระบุรี

  จังหวัดสิงห์บุรี

  จังหวัดสุพรรณบุรี

  จังหวัดอ่างทอง

  จังหวัดเพชรบุรี

  ภาคใต้

  จังหวัดกระบี่

  จังหวัดชุมพร

  จังหวัดตรัง

  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  จังหวัดนราธิวาส

  จังหวัดปัตตานี

  จังหวัดพังงา

  จังหวัดพัทลุง

  จังหวัดภูเก็ต

  จังหวัดยะลา

  จังหวัดระนอง

  จังหวัดสงขลา

  จังหวัดสตูล

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ภาคตะวันออก

  จังหวัดจันทบุรี

  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  จังหวัดชลบุรี

  จังหวัดตราด

  จังหวัดปราจีนบุรี

  จังหวัดระยอง

  จังหวัดสระแก้ว

  Change It Up

  Settings ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsam quo minus voluptate unde tempore eveniet consequuntur in, quod animi libero rem similique pariatur quos, et eum nisi ducimus, architecto voluptatibus!

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto aspernatur natus dolorem fuga cumque optio saepe corrupti earum. Ipsam quaerat asperiores similique omnis excepturi temporibus ab eum magnam ipsa, odio.